Aktualności

Powrót do aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Zapytanie ofertowe

nr 1/2019

 

Dotyczy: usługi badawczo-rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych prowadzących do opracowania receptury keczupu o ulepszonych cechach organoleptycznych, podniesionych walorach odżywczych i wydłużonym terminie przydatności do spożycia

                             

CPV: 73100000-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe)

CPV: 73200000-4 (Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju)

 

 

Współpraca na podstawie umowy zlecenia jest planowana w ramach projektu o roboczym tytule „Opracowanie keczupu o ulepszonych cechach organoleptycznych, podniesionych walorach odżywczych i wydłużonym terminie przydatności do spożycia”, dla którego „Dawtona” Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

„DAWTONA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (dalej: „Zamawiający”)

ul. Bieniewicka 52

05-870 Błonie

TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 10 wzoru Umowy o dofinansowanie projektu dla pojedynczego podmiotu. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

13 września 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty można składać do dnia 20 września 2019 r. do godziny 24:00 czasu polskiego.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie na skrzynkę mailową o podanym niżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu) na adres: JacekHenzel@dawtona.pl

 

Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany powyżej adres e-mail.

 

Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać mailowo na adres wskazany powyżej, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi na pytania oraz doszczegółowienie Zapytania wynikające z pytań potencjalnych Oferentów zostanie zamieszczone na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz wysłane do podmiotu, który wysłał pytanie.

 

Obowiązująca wersja zapytania będzie wynikała z opublikowanego zapytania wraz ze wszystkimi odpowiedziami i wyjaśnieniami, których Zamawiający udzieli w toku procedury.

 

Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i odpowiedziami opublikowanymi przez Zamawiającego w trakcie trwania procedury i przygotowania Oferty zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CPV: 73100000-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe)

CPV: 73200000-4 (Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju)

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację usługi badawczo-rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych prowadzących do opracowania receptury keczupu o ulepszonych cechach organoleptycznych, podniesionych walorach odżywczych i wydłużonym terminie przydatności do spożycia w zakresie:

1.      Oznaczanie zawartości cukrów prostych metodą chromatografii cieczowej

2.      Oznaczanie zawartości kwasu L-askorbinowego (witamina C) metodą chromatografii cieczowej

3.      Oznaczanie zawartości soli jako równoważnik sodu wyznaczonego metodą ICP-OES,

4.      Pomiar kwasowości miareczkowej produktu przy pH 8,1,

5.      Oznaczanie zawartości składników mineralnych metodą atomowej spektrometrii emisyjnej (ICP-OES),

6.      Oznaczanie ogólnej zawartości związków fenolowych metodą spektrofotometryczną

7.      Monitorowanie czystości mikrobiologicznej na podstawie liczebności poszczególnych grup mikroorganizmów (pleśnie, drożdże, bakterie),

8.      Pomiar ekstraktu refraktometrycznego,

9.      Oznaczanie całkowitej zawartości błonnika pokarmowego TDF, z podziałem na frakcję nierozpuszczalną i rozpuszczalna.

10.   Oznaczenie zawartości likopenu metodą chromatografii cieczowej,

11.   Pomiar lepkości Bostwick'a, pomiar wielkości cząstek stałych;

12.   Ocena cech sensorycznych produktu ze szczególnym uwzględnieniem profilu smakowo-zapachowego,

13.   Monitorowanie zawartości metali ciężkich i azotanów w produkcie z dodatkiem przypraw, Oznaczenie wykonane metodą spektrometrii masowej, chromatografii jonowej i atomowej spektrometrii absorpcyjnej,

14.   Przeprowadzenie testów starzeniowych - analiza zmian mikrobiologicznych, organoleptycznych oraz monitorowanie barwy (CIELAB) metodą spektrofotometryczną) w trakcie magazynowania produktu w opakowaniu jednostkowym .

Liczebność prób do wykonania powyższych analiz nie większa niż 50.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

KRYTERIA DOSTĘPU:

1.    Oferent musi dysponować zasobami technicznymi umożliwiającymi realizację prac badawczych stanowiących Przedmiot Zamówienia, w szczególności posiadać laboratorium badawcze wyposażone w aparaturę kontrolno-pomiarową i inne niezbędne urządzenia umożliwiające prowadzenie badań związanych z badaniami chemicznymi, fizykochemicznymi, mikrobiologicznymi, organoleptycznymi i testami starzeniowymi.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta.

W celu oceny spełnienia ww. warunku Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie laboratorium oraz niezbędnych urządzeń i aparatury badawczej.

2.    Oferent musi dysponować odpowiednimi zasobami kadrowymi, umożliwiającymi realizację prac badawczych stanowiących Przedmiot Zamówienia, w tym kadrą posiadającą doświadczenie w charakterze członków kadry badawczej realizującej na zlecenie podmiotów zewnętrznych prace obejmujące badania nad jakością surowców ogrodniczych oraz ich przetworów.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta, w którym Oferent wykaże co najmniej jeden projekt badawczy obejmujący badania nad jakością surowców ogrodniczych oraz ich przetworów, zrealizowany na zlecenie podmiotów zewnętrznych w okresie pięciu lat przed dniem złożenia Oferty, w którym w charakterze członków kadry badawczej udział brali członkowie kadry Oferenta, mającej realizować z ramienia Oferenta prace objęte Przedmiotem Zamówienia. O zachowaniu ww. terminu pięciu lat decyduje data odbioru końcowego zleconych prac.

W celu oceny spełnienia ww. warunku Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie kadry w realizacji projektów badawczych.

 

SPOSÓB OCENY:

1.          Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji od Oferenta przedstawionych w Formularzu oferty i załącznikach. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

2.          Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dotyczących warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

3.          Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym.

Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

a.      powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;

b.      będący podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

c.      będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

d.      będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku w/w powiązań z Zamawiającym, wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

4.          Do postępowania konkursowego dopuszczone zostaną tylko te oferty, które spełniają wszystkie kryteria, wymienione w Warunkach udziału w postępowaniu.

 

5.          Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU OFERTY:

1.     Planowane rozpoczęcie realizacji przedmiotu oferty: 01.10.2019 r.

2.     Planowany termin zakończenia realizacji prac: 30.06.2020 r.

Miejsce realizacji Przedmiotu zamówienia: laboratorium badawcze Oferenta.

KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY:

1.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;

-       Cena netto w PLN (80%).

- cena określona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego,

-       Termin realizacji w dniach, licząc od dnia podpisania umowy
z Wykonawcą (10%),

-       Termin płatności w dniach, licząc od dnia wystawienia faktury (10%).

2.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

-         Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z powodu niespełnienia wymogów zamówienia,

-         Zostaną złożone przez Oferentów nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

3.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium

Cena (C)

80%

80

Termin realizacji w dniach (R)

10%

10

Termin płatności w dniach (P)

10%

10

Całkowitą liczbę punktów, będzie stanowić suma punktów przyznana we wszystkich kryteriach.

 

Zasady oceny kryterium "Cena"

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

 

Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)

 

gdzie:

Pi(C)

-

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

-

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

-

cena oferty "i";

Max (C)

-

maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez oferenta w formularzu ofertowym. Ofertę należy złożyć w walucie PLN. W przypadku, gdy Oferta będzie złożona w walucie obcej (innej niż PLN), koszt zawarty w Ofercie zostanie przeliczony na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia składania Ofert w ramach niniejszego postępowania.

Zasady oceny kryterium "Termin realizacji w dniach"

W przypadku kryterium „Termin realizacji w dniach” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

Pi (R) = (Rmin / Ri) Max (R)

 

Pi(R)

-

liczba punktów, którą otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin realizacji w dniach”

Rmin

-

najkrótszy termin realizacji w dniach spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, przy założeniu, że miesiąc liczy 30 dni, a tydzień liczy 7 dni

Ri

-

termin realizacji w dniach oferty „i”, przy założeniu, że miesiąc liczy 30 dni, a tydzień liczy 7 dni

Max (R)

-

maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Termin realizacji";

 

 

Zasady oceny kryterium "Termin płatności w dniach"

W ramach kryterium Termin płatności punkty oferentom zostaną przyznane w następujący sposób:

·      termin płatności przez zamawiającego za wykonanie usługi wynoszący 60 dni od dnia wystawienia faktury – 0 punktów,

·      termin płatności przez zamawiającego za wykonanie usługi wynoszący powyżej 60 dni od dnia wystawienia faktury – 10 punktów.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

1.      Formularz oferty przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 obejmujący:

-         Dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),

-         Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),

-         Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 90 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie), 

-         Określenie przedmiotu oferty zgodnego z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu,

-         Odniesienie do kryteriów wyboru oferty, w tym cenę jednostkową netto i brutto,

-         Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia,

-         Termin i warunki płatności,

-         Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty.

2.      Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, zawierające potwierdzenie kompletności oferty

3.      Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania)

4.      Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty w imieniu Oferenta
(w przypadku, gdy oferta podpisywana i składana jest przez pełnomocnika).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty (po uwzględnieniu jednokrotnej możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów).

ZMIANA UMOWY:

1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w następującym zakresie:

a)    rozwiązania Umowy, bez jakiegokolwiek regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązania umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR);

b)   zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.

2. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczana także z następujących powodów:

a)   uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

b)   obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,

c)    okoliczności siły wyższej,

d)   zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e)   otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega, że:

a)   ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;

b)   ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;

c)    ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;

d)   może przedłużyć termin składania ofert;

przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

2. W przypadku wprowadzenia zmiany w zapytaniu ofertowym, informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie w taki sam sposób jak zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja w tej sprawie zostanie również przesłana do Oferentów, którzy złożyli Ofertę przed dokonaniem zmiany.

3. W przypadku wprowadzenia zmiany do zapytania ofertowego termin na składanie Ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zamian w Ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia Ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:

a.    z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

b.    wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

9. Zamawiający zawrze umowę warunkową o współpracy z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Warunkiem wejścia w życie Umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu o roboczym tytule „Opracowanie keczupu o ulepszonych cechach organoleptycznych, podniesionych walorach odżywczych i wydłużonym terminie przydatności do spożycia” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

10.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 7 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty.

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy;

2.      Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty;

3.      Oświadczenie o braku powiązań;

4.      Oświadczenie o dysponowaniu zasobami;

5.      Zestawienie projektów badawczych, w których brali udział członkowie kadry B+R Oferenta, mającej realizować prace w ramach Przedmiotu Zamówienia.

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 13 września 2019 r. dotyczące wyboru Wykonawcy usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych prowadzących do opracowania receptury keczupu o ulepszonych cechach organoleptycznych, podniesionych walorach odżywczych i wydłużonym terminie przydatności do spożycia, składam poniższą ofertę:

 

 

Dane Oferenta

Nazwa

 

Adres

 

NIP

 

NR KRS/EDG

 

Rodzaj podmiotu

 

Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE)

TAK o       NIE o

Dane Osoby Kontaktowej

Imię i Nazwisko

 

Telefon

 

Adres e-mail

 

Parametry oferty

Data przygotowania oferty

 

Data ważności oferty (nie mniej niż 90 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie tj. od 20 września 2019 r.)

 

Warunki i termin płatności

 

Data/okres realizacji przedmiotu zamówienia

 

Odniesienie do kryteriów dostępu

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria dostępu wskazane w Zapytaniu ofertowym w części „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”

         TAK o       NIE o

Posiadana kadra specjalistów zapewniająca prawidłową realizację przedmiotu zamówienia

 

Posiadana infrastruktura techniczna umożliwiająca prawidłową realizację przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego nr 1/2019

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty:

Cena

cena netto w PLN

 

cena brutto w PLN

 

Termin realizacji (liczba dni licząc od dnia podpisania umowy)

 

Termin płatności (liczba dni od dnia wystawienia faktury)

 

       

 

 

 

 

…………………………………………                                          …………………………………………

Miejscowość, data                                                                               Podpis                                    

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu.

 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty

 

Stanowisko służbowe

 

Data i podpis

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

Oświadczenie o braku powiązań

 

Oświadczam, że

 

……………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Oferenta)

 

nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym,

 

Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

    1. powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;

    2. będący podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

    3. będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

    4. będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 

 

 

 

…………………………………                                                          ..…….………………………..

Data i miejsce                                                                                            Podpis i pieczęć

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 

Oświadczenie o dysponowaniu zasobami

 

Oświadczam, że

 

……………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Oferenta)

 

dysponuje zasobami technicznymi umożliwiającymi realizację prac B+R stanowiących Przedmiot Zamówienia, w tym posiada laboratorium badawcze wyposażone w aparaturę kontrolno-pomiarową i inne niezbędne urządzenia umożliwiające prowadzenie badań związanych z badaniami chemicznymi, fizykochemicznymi, mikrobiologicznymi, organoleptycznymi i testami starzeniowymi.

Oświadczam, że Oferent dysponuje zasobami kadrowymi umożliwiającymi realizację prac B+R stanowiących Przedmiot Zamówienia. Oświadczam ponadto, że kadra B+R, mająca realizować z ramienia Oferenta prace w ramach Przedmiotu Zamówienia, posiada doświadczenie w charakterze członków kadry badawczej biorącej udział w realizacji na zlecenie podmiotów zewnętrznych prac badawczych obejmujących badania nad jakością surowców ogrodniczych oraz ich przetworów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego.

 

 

 

 

…………………………………                                                          ..…….………………………..

Data i miejsce                                                                                            Podpis i pieczęć

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

 

Zestawienie projektów badawczych (minimum 1), w których brali udział członkowie kadry B+R Oferenta, mającej realizować prace w ramach Przedmiotu Zamówienia

 

Lp.

Tytuł projektu badawczego

lub określenie przedmiotu projektu,

w którym Członkowie kadry B+R brali udział

Data odbioru końcowego zleconych prac

1

 

 

 

 

 

 

 

* rekomendacje/referencje należy dołączyć do niniejszego załącznika

 

 

 

 

…………………………………                                                          ..…….………………………..

Data i miejsce                                                                                            Podpis i pieczęć

 

Facebook